Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży na terenie Polski towarów za pośrednictwem sklepu internetowego „JELUX” (zwanego dalej Sklepem) zlokalizowanego na stronie internetowej  https://www.sklep.jelux.pl.

2. Właścicielem Sklepu jest Spółka JELUX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach 44-240 ul. Towarowa 2, posiadająca NIP: 6351830368, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000413648, zwana dalej Sprzedawcą.

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna towarów znajdujących się w ofercie Sklepu.

4. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego to:

 • urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików cookies,
 • przeglądarka www,
 • posiadanie konta email – do odbierania i wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną.

§2 Rejestracja w Sklepie

1. Sklep umożliwia Kupującym założenie indywidualnego konta (konto użytkownika).

2. Założenie konta następuje poprzez:

 • wpisanie przez Kupującego adresu email oraz ustalonego przez siebie hasła oraz uzupełnienie danych adresowych, tj. imienia, nazwiska, adresu (ze wskazaniem miejscowości, ulicy, kodu pocztowego, numeru telefonu),
 • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

3. Zalogowanie się do konta następuje poprzez wpisanie przez Kupującego adresu e-mail (login) oraz hasła wskazanego przez Kupującego przy założeniu konta.

4. Kupujący powinien aktualizować dane uzupełnione po założeniu konta niezwłocznie po zmianie tych danych.

5. Kupujący będący posiadaczami indywidualnych kont mają ułatwiony proces składania zamówień, w szczególności polegający na braku obowiązku każdorazowego potwierdzania akceptacji Regulaminu jak też obowiązku podawania danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, NIP itp.). Ponadto Kupujący może korzystać z innych funkcji konta (np. przeglądania historii zamówień).

6. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w celu umożliwienia realizacji przez Sprzedawcę zawieranych umów, w tym w szczególności dostarczenia towaru i wystawienia dokumentów księgowych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§3 Składanie i realizacja zamówień

1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia, w którym Kupujący wybiera m.in. rodzaj i ilość towaru, formę płatności oraz sposób dostawy.

2. Zamówienia można składać za pomocą elektronicznego formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego poprzez zaznaczenie w formularzu pola potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem.

3. Wysyłka towaru następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, przy czym jeżeli Kupujący wybrał jako sposób zapłaty przedpłatę wysyłka następuje w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy, a gdy zapłata dokonywana jest kartą płatniczą wysyłka następuje w terminie 7 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. Ceny poszczególnych towarów wskazane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT).

Sprzedawca wydaje Kupującemu dowód sprzedaży (paragon, lub faktura VAT), który jest wystawiany po uprzednim skompletowaniu i przygotowaniu towarów do wysyłki lub do odbioru przez Kupującego i wysyłany Kupującemu wraz z przesyłką lub wręczany przy odbiorze towaru.

5. Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Internetu.

6. Kupujący może dokonywać zapłaty na rzecz Sprzedawcy w jednej z następujących form, wybieranych przez Kupującego:

 • przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie sklepu internetowego, przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub jedną z poniższych kart płatniczych:

  - Visa;

  - Visa Electron;

  - MasterCard;

  - MasterCard Electronic;

  - Maestro,

 • płatność za pobraniem

 • płatność gotówką w sklepie

8. W przypadku gdy Kupujący wybierze jako formę zapłaty przedpłatę i nie dokona zapłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca jest uprawiony do anulowania zamówienia i poinformowania Kupującego o anulowaniu zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia uznaje się je za niezłożone przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w terminie jednego roku od jego złożenia, przy czym nie może on anulować zamówienia po otrzymaniu zapłaty od Kupującego.   

9. W przypadku dokonywania przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego zwrotu otrzymanych środków pieniężnych, w szczególności w razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu:

 • jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą – na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej;
 • jeżeli Kupujący dokonał płatności przelewem – na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu, z zastrzeżeniem że jeżeli przed dokonaniem zwrotu środków przez Sprzedawcę Kupujący wskaże inny numer rachunku bankowego dla dokonania zwrotu lub wskaże, aby zwrotu dokonać przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres, wówczas zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres;
 • jeżeli Kupujący dokonał płatności przekazem pocztowym, gotówką w Sklepie lub za pobraniem – na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Kupującego.

§4 Warunki dostawy

1. Dostawa towarów może następować, według wyboru Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście w Sklepie w Mikołowie 43-190, przy ul. Bielskiej 49.

2. Zamówiony towar może być odebrany osobiście przez Klienta, po potwierdzeniu przez Sklep przygotowania zamówionego towaru, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00.

3. Koszty dostawy towarów znajdują się w zakładce: „Koszty i czas dostawy”.

4. Przy odbiorze towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie czy przesyłka nie posiada uszkodzeń, czy jest nienaruszona i zgodna z zamówieniem Kupującego.

5. W razie stwierdzenia przez Kupującego, że przesyłka jest uszkodzona, niekompletna lub niezgodna z zamówieniem, Kupujący jest proszony o nieprzyjmowanie przesyłki oraz, jeśli to możliwe, spisanie protokołu szkody z kurierem, a także zgłoszenie zaistnienia takiego faktu Sprzedawcy.

§5 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem, zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia zawarte są w zakładce: „Prawo do odstąpienia od umowy”.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy sprzedaży:

 • rzeczy ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, tj. w szczególności osłonek naturalnych , przypraw.
 • rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, tj. w szczególności osłonek naturalnych i przypraw.

§6 Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji zawarte są w zakładce: „Reklamacje i zwroty”.

§7 Opinie w sklepie internetowym

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  01.11.2020

3. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania wobec prowadzących działalność gospodarczą Kupujących, będących klientami Sprzedawcy, z którymi Sprzedawcę łączą umowy o współpracy handlowej regulujące szczegółowo prawa i obowiązki stron, w zakresie w którym postanowienia Regulaminu pozostają w sprzeczności z postanowieniami umowy współpracy (pierwszeństwo umowy).

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kupującym niebędącym Konsumentem, a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Informacje dla Kupującego będącego Konsumentem, zgodnie z treścią art. 12 ustawy o prawach konsumenta (pouczenie):

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu internetowego: „JELUX”. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie, zgodnie z danymi w pkt 3, a także osobiście lub listownie pod adresem wskazanym w pkt 2.

2. Sprzedawcą jest JELUX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie 43-190 przy ul. Bielskiej 49, posiadająca NIP: 6351830368, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000413648.

3. Przedsiębiorstwo Sprzedającego mieści się w Mikołowie 43-190, przy ul. Bielskiej 49. Konsument może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@jelux.pl oraz telefonicznie pod nr: 32 723 16 88.

4. Adres, pod którym Konsument może składać reklamację jest wskazany w pkt 3.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT. Opłaty za opakowanie i dostawę towarów są podane w zakładce: „Koszty i czas dostawy”.

6. Nabywanie towarów za pośrednictwem Sklepu nie zwiększa kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, które są zgodne z cenami oferowanymi przez poszczególnych dostawców, z których usług korzysta Konsument.

7. Zapłata za zakupiony towar oraz pokrycie kosztów opakowania i dostawy następuje według wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia lub w momencie odbioru towaru.

8. Sprzedawca kompletuje zamówienie i przekazuje je do wysyłki lub przygotowuje do odbioru osobistego, w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, przy czym jeżeli Kupujący wybrał jako sposób zapłaty przedpłatę przekazanie do wysyłki następuje w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy, a gdy zapłata dokonywana jest kartą płatniczą w terminie 7 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

9. Sprzedawca rozpatruje przesłane reklamacje w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danej sprawy.

10. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy sprzedaży: 

 • rzeczy ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, tj. w szczególności osłonek naturalnych, przypraw;
 • rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, tj. w szczególności osłonek naturalnych, przypraw.

11. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Sklepu w zakładce: „Prawo do odstąpienia od umowy”.

12. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument pokrywa koszty wysyłki towaru z powrotem do Sprzedawcy.

13. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

14. Sprzedawane towary nie są objęte gwarancją ani nie są w stosunku do nich przewidziane dodatkowe usługi posprzedażowe.

15. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego rzecznika konsumentów lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.